صندوق مکانیزه فروش چیست ؟

طبق قانون استفاده از سامانه صندوق فروش یا نرم افزار فروشگاهی و صدور الکترونیکی صورتحساب فروش مورد تاکید والزام وزارت اموراقتصادی ودارایی می باشد.این سامانه ابزار است برای ثبت ومحاسبه مکانیزه خرید ، فروش،موجودی کالاوهزینه های یک واحد شغلی وصدوربرگه فیش به همراه جزئیات مربوط به آن واگر یک مودی از آن استفاده ننماید برای ایشان تبعاتی خواهد داشت.

چه کسانی مشمول این طرح می باشند؟

درحال حاضر بر اساس مصوبات ۳۰ صنف از اصناف فعال کشورمشمول استفاده از این سامانه هستند،شما میتوانید از روی لینک زیر نام تمامی این اصناف را مشاهده نمایید.

عواقب عدم معرفی این سامانه چیست؟

مودیان مالیاتی درصورت عدم به کارگیری یا نصب صندوق های فروش ضمن رداظهارنامه ایشان قانون علی راس در محاسبه مالیات برای ایشان درنظر گرفته شده و تمامی معافیت های مورد اجرا برای واحد صنفی مربوطه لغو می گردد.این موضوع تقریبا در هر سال بیش از ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ریال می باشد.

ما برای شما چه کرده ایم؟

گروه نرم افزاری محک سیستمی را تولید نموده است که در عین سادگی با کمترین قیمت وبراساس استانداردهای سازمان امور مالیاتی تمامی نیازهای شما را برطرف می نماید..همچنین دیگر نیازی به مراجعه حضوری برای دریافت فاکتوروتاییده به نمایندگی های ما ندارید و با زدن دکمه دریافت فاکتور آنلاین وتاییدیه درهمان لحظه فاکتوروتاییده رامیتوانید دریافت نمایید ودرزمان وهزینه خود صرفه جویی ایجاد کنید

مراحل معرفی صندوق مکانیزه

جهت معرفی صندوق مکانیزه ابتدا می بایست این امکان را خریداری کرده وفاکتور و تائیده اتحادیه را دریافت نمائید ،سپس از اتحادیه مربوطه مهرتائید برروی فرم اتحادیه درج نمائید ،سپس در گام بعدی در درگاه عملیات الکترونیکی سازمان مالیاتی ثبت نام کنید ، و در انتها فاکتور و تائیده را به ممیزرخود تحویل دهید .

لیست مراحل به تفکیک جهت معرفی صندوق مکانیزه