نرم افزار حسابداری محک به دو دسته

تجــــاری و عمـــومــی تقسیـــم می شــونــد