نرم افزار حسابداری محک به سه دسته

تجــــاری و عمـــومــی و شخصی تقسیـــم می شــونــد