نرم افزار حسابداری محک به دو دسته
تجــــاری و عمـــومــی تقسیـــم می شــونــد