در دنیای تجارت امروز؛

فـروش نـرم افـزار بـه ویـژه نـرم افـزار حســابــداری در لیـــست 10 حـــرفــه‌ی پـــر درآمـــد در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران قرار گرفته است!