فیلم مصاحبه با جناب موسوی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف لوازم یدکی خودرو فعالیت می نمایند .

سید مجتبی موسوی
سید مجتبی موسویفروشگاه لوازم یدکی فرانکو

فیلم مصاحبه با جناب مهندس عنایتی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند ودر صنف دفاتر فنی مهندسی فعالیت می نمایند.

آقای عنایتی
آقای عنایتیدفتر فنی مهندسی

فیلم مصاحبه با جناب عباس زاده که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف فروش فرش فعالیت می نمایند .

علیرضا عباس زاده
علیرضا عباس زادهمدیریت فرش ارا

فیلم مصاحبه با جناب مهندس مصطفایی که از مدرس و مشاوره کسب و کارها می باشند.

رضا مصطفایی
رضا مصطفاییمدرس ومشاور کسب و کار

فیلم مصاحبه با جناب شفاهی که از مشتریان شرکت نرم افزار حسابداری محک می باشند و در صنف چاپ دیجیتال فعالیت می نمایند .

جلال شفاهی
جلال شفاهیچاپ دیجیتال و تبلیغات